ZAHTJEVI ZA POSTAVLJANJE OTVORENIH TERASA ZA 2024. GODINU

Sukladno članku 34. stavku 1. Odluke o davanju u zakup i na drugo korištenje površina javne namjene (Službeni glasnik Grada Zagreba 8/23) zahtjev za postavljanje otvorene terase za sljedeću kalendarsku godinu podnosi se do 31. kolovoza tekuće godine, dok je stavkom 2. istog članka propisano da ako se zahtjev za postavljanje otvorene terase podnosi za razdoblje kraće od godinu dana, zahtjev se podnosi najkasnije 60 dana prije roka navedenog u zahtjevu za korištenje površine javne namjene za postavljanje otvorene terase.

U cilju što bržeg i ekonomičnijeg provođenja postupka za donošenje rješenja o korištenju površine javne namjene za postavljanje otvorenih terasa, molimo sve zainteresirane da zahtjeve dostave do 31. kolovoza uz sljedeću dokumentaciju:

1. upravna pristojba
2. nacrt otvorene terase u mjerilu – kotirano u odnosu na zgradu, poslovni prostor, nogostup, kolnik i drugo
3. izvod iz katastarskog plana s označenim položajem otvorene terase i položajem poslovnog prostora u prostoru – kotirano
4. dokaz da se terasa ne nalazi na požarnom putu – izvadak iz projektne dokumentacije zgrade, izvadak iz etažnog elaborata i sl., te na isto ucrtati mjesto gdje se nalazi otvorena terasa, uz pečat ovlaštene osobe koja je isto utvrdila na temelju gore navedene dokumentacije. Ukoliko podnositelj nije u mogućnosti dostaviti isto, potrebna je skica izrađena od osobe ovlaštene za izradu protupožarnih elaborata, sa pečatom istoga, na kojoj je ucrtan položaj terase i položaj vatrogasnih pristupa
5. fotografije opreme terase, u boji
6. fotografiju prostora na koji se otvorena terasa postavlja, ako otvorena terasa nije postavljena, odnosno fotomontažu ili fotografiju otvorene terase s opremom u širem planu, s vidljivim okolnim prostorom, u boji
7. skica, opis i dimenzije točionika, podesta, ograde i drugo na otvorenoj terasi ukoliko se isto postavlja
8. rješenje o upisu u sudski, obrtni ili drugi odgovarajući registar
9. rješenje o ispunjenju minimalnih tehničkih uvjeta za poslovni prostor za koji se traži postavljanje otvorene terase
10. dokaz o pravu korištenja poslovnog prostora za koji se traži postavljanje otvorene terase (ugovor o zakupu, kupoprodajni ugovor i drugi odgovarajući dokazi)
11. javnobilježnički ovjerenu izjavu da nema dugovanja prema Gradu Zagrebu po bilo kojoj osnovi (komunalna naknada, komunalni doprinos, zakupnina, naknada za korištenje prostora i drugo), ne stariju od 30 dana od dana podnošenja zahtjeva, ukoliko se terasa postavlja na površinu javne namjene kojom upravlja Grad Zagreb.

Također podsjećamo kako je istom Odlukom, u članku 38., određeno trajanje korištenja javnih površina i to:

• površina javne namjene za postavljanje kioska daje se u zakup na deset (10) godina, a za postavljanje pokretne naprave do pet (5) godina po provedenom javnom natječaju
• javna površina za postavljanje otvorene terase daje se na korištenje do pet (5) godina

Ako se otvorena terasa postavlja sukladno članku 35. stavcima 1. i 2. ove Odluke, površina javne namjene daje se na korištenje najduže do jedne (1) godine.

Ako se lokacija – mjesto daje na korištenje sukladno članku 33. ove Odluke, površina javne namjene daje se na korištenje na primjeren rok prema podnesenom zahtjevu.

Odluku u cijelosti možete pogledati OVDJE.