Oglas za prijem na radno mjesto Tajnik Udruženja

Udruženje ugostitelja Zagreb poziva zainteresirane osobe koje udovoljavaju propisanim uvjetima da se prijave na oglas za prijem u radni odnos na neodređeno vrijeme za poslove tajnika Udruženja.

Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta molimo dostavite do 12:00 sati dana 8. prosinca 2017. godine.

Uvjeti su:
- VSS, diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij - područje društvenih, tehničkih ili biotehničkih znanosti,
- organizacijske sposobnosti,
- znanje jednog svjetskog jezika,
- iskustvo u vođenju projekata,
- 3 godina radnog iskustva.

Od kandidata također očekujemo:
- sposobnost strateškog razmišljanja
- usmjerenost na rezultate
- razvijene vještine upravljanja i motiviranja djelatnicima
- visoku razinu integriteta u radu

Popis poslova koje obavlja tajnik Udruženja:
- razvoj novih koncepata i strategija, mjera i aktivnosti za izvršavanje zadataka komorskog sustava propisanih Zakonom o obrtu, Statutom HOK-a i Staturom Udruženja,
- planiranje, vođenje i koordinacija svih poslova,
- međunarodna suradnja na lokalnoj razini,
- stalna stručna komunikacija unutar jedinstvenog komorskog sustava prvenstveno s područnom obrtničkom komorom i udruženjima obrtnika, po potrebi s HOK-om te izvan sustava s tijelima lokalne samouprave i poduzetničkom infrastrukturom,
- samostalnost u radu ograničena odlukama tijela HOK-a, područne obrtničke komore i udruženja obrtnika,
- samostalnost u donošenju odluka o stručnim pitanjima
- odgovornost za zakonitost rada i provođenja odluka tijela HOK-a, područne obrtničke komore i Udruženja ugostitelja Zagreb,
- odgovornost za pravilno i potpuno izvršavanje zadataka,
- odgovornost za nadzor, organizaciju i upravljanje stručnom službom,
- odgovornost za materijalno-financijsko poslovanje sukladno posebnom pravilniku,

sukladno naprijed navedenom okviru poslova i radnih zadataka tajnik obavlja i sljedeće poslove i radne zadatke:

- priprema i provodi zadaće i poslove po odlukama tijela Udruženja,
- rad u stručnim tijelima gradskih tijela,
- stručna suradnja sa udruženjima obrtnika,
- praćenje i primjena zakonskih i podzakonskih akata i propisa u području ugostiteljstva,
- rad s predsjednikom na poslovima promidžbe obrazovanja, radio emisija, Tv emisija, sajmova, prezentacija, pisanje promidžbenih materijala,
- provodi politiku, te organizira i usklađuje rad tijela udruženja
- po ovlaštenju predsjednika udruženja brine za izvršenje financijskog proračuna udruženja
- predlaže i vodi brigu o mjerama zaštite osoba i imovine,
- uspostavlja kontakte s tijelima lokalne uprave i samouprave u zakonodavnoj proceduri,
- prati zakonodavnu aktivnost tijela državne uprave,
- priprema i obrađuje te izrađuje pismena mišljenja na materijale za sjednice,
- organizira predavanja, okrugle stolove i savjetovanja vezano uz zakonodavnu aktivnost,
- pokreće i organizira aktivnosti, te pruža stručnu pomoć članicama udruženja u oblasti zakonodavnog uređenja obrtništva,
- pruža stručno pomoć organima i tijelima udruženja, upozorava na odgovarajuće zakonske i druge propise,
- priprema nacrte ugovora za potrebe udruženja,
- sastavlja priopćenja sa sastanaka u udruženja na koja nisu pozvani novinari,
- prati i predlaže promjene u oblasti poreznog sustava,
- prati porezna i druga opterećenja, te doprinose iz mirovinskog i zdravstvenog osiguranja,
- prati zakonske i podzakonske akte iz područja obrta, ugostiteljstva i turističkog poslovanja,
- u zajedništvu s predsjednikom udruženja, surađuje s nadležnim ministarstvo, kao i ostalim institucijama koje se bave ugostiteljstvom i turizmom,
- surađuje sa Cehom za ugostiteljstvo na razini Obrtničke komore Zagreb,
- sudjeluje u određivanju sustava i izgradnji baze podataka (informatika) za potrebe udruženja, te brine za njezino ažuriranje,
- razmjenjuje informacije sa udruženjima i Obrtničkom komorom Zagreb, u cilju poslovnog povezivanja obrtnika i ugostitelja,
- vodi brigu o provođenju odluka tijela udruženja,
- sudjeluje u dogovoru s predsjednikom u pregovaranjima s određenim tijelima i institucijama u vezi obračuna i naplate komorskog doprinosa, kao i ostalih aktivnosti potrebnih za kvalitetnu primjenu propisa i odluka iz tog područja,
- sudjeluje u zaključivanju ugovora u dijelu koji se odnosi na trošenje financijskih sredstva udruženja,
- vodi brigu oko pravodobnog izlaženja glasila udruženja “Gost”,
- vodi brigu o obračunu i naplati komorskog doprinosa tako da:
– sudjeluje u izradi projekta obračuna i naplate komorskog doprinosa na razini POK-a,
– izrađuje Odluku o obveznicima, stopi i osnovici za plaćanje komorskog doprinosa
– priprema ugovore, izvješća i preglede o obračunu i naplati komorskog doprinosa,
– obavlja kontrolu ključeva raspodjele komorskog doprinosa,
– surađuje s Poreznom upravom u cilju bolje naplate komorskog doprinosa,
– izrađuje mišljenja i odgovore u svezi s problematikom komorskog doprinosa,
– daje savjete i informacije na telefonske upite u svezi s komorskim doprinosom,
– obavlja i druge poslove u svezi s problematikom komorskog doprinosa, te
– obavlja i druge poslove sukladno ovlaštenjima iz Statuta udruženja, te ostale poslove po nalogu predsjednika, Upravnog odbora i Skupštine Udruženja.


Prije zasnivanja radnog odnosa može se provesti provjera sposobnosti radnika za obavljanje poslova radnog mjesta za koje je radnik podnio ponudu za zasnivanje radnog odnosa. Na temelju provjere, te ostalih saznanja, stručnih i drugih kvaliteta radnika, predsjednik Udruženja donosi odluku o zasnivanju radnog odnosa.

Prilikom sklapanja ugovora o radu radnik je dužan obavijestiti poslodavca o bolesti ili drugoj okolnosti koja ga onemogućuje ili bitno ometa u izvršenju obveza iz ugovora o radu ili koja ugrožava život ili zdravlje osoba s kojima u izvršenju ugovora o radu radnik dolazi u dodir.

Radi utvrđivanja zdravstvene sposobnosti za obavljanje određenih poslova, poslodavac može uputiti radnika na liječnički pregled. Troškove liječničkog pregleda snosi poslodavac.

Probni rad ne može biti duži od 6 mjeseci, a ugovara se prilikom sklapanja ugovora o radu.

Nezadovoljavanje radnika na probnom radu predstavlja posebno opravdan razlog za otkaz uz otkazni rok od 7 dana.

Poslodavac je dužan omogućiti radniku, u skladu sa potrebama i mogućnostima školovanje, obrazovanje, osposobljavanje i usavršavanje.

Radnik je dužan, u skladu sa svojim mogućnostima i potrebama rada, školovati se, obrazovati, osposobljavati i usavršavati se za rad.

Ukoliko ste spremni za novi korak u karijeri, a prepoznali ste se u svemu ovdje navedenom, prijavite se najkasnije do 12 sati dana 8. prosinca 2017. godine.